top of page
Shibasushitopmonnhatngon.jpg

Shiba Sushi    Japanese Restaurant 

𝗧𝗿𝗮̉𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝘀𝘂̛̣ 𝘁𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗲̂́ 𝗮̂̉𝗺 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁

各製品のおいしい味

bottom of page